• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tražilica

Meandar Media

traka nocni vrtlar

Print
Nježni monstrum Bruxelles ili Europa lišena suverenostiKako mirišu knjige

Arhitektonski fokus Krešimira Rogine

Arhitektonski fokus Krešimira Rogine

( Rogina Kreimir )
Cijena po (komad):
179,00 kn

Postavi pitanje o ovom proizvodu

ARHITEKTONSKI FOKUS KRE�IMIRA ROGINE knjiga je teksta, a ne danas uvrije�ena i uveliko profanirana arhitektonska slikovnica, koja na 400 stranica otvara neka od najeminentnijih arhitektonskih pitanja dana�njice. Nakon Jutarnjih ogleda o arhitekturi (2004) i Abecedarija arhitekture Kre�imira Rogine (2007), radi se o najnovijem teorijsko kriti?arskom spisu najplodonosnijeg kroni?ara arhitektonskih fenomena na na�im prostorima, koji u fokus svoga interesa uvodi naj�iri raspon tema. Nakon predgovora naslovljenog Knjige su prespore ali traju du�e od arhitekture, knjigu otvaraju dva vrlo osobna poglavlja Autobiografski scherzo i Tko je taj Pop? koja nas uvode u analiti?ke teme poglavlja Mehani?ka reprodukcija i arhitektura te Arhitektura u Digitalno doba. Slijede poglavlja Fenomeni te Knjige i izlo�be, a drugu kulminaciju knjige ?ine razgovori s najpoznatijim svjetskim i doma?im arhitektima (11+11), poput Petera Eisenmana i Zahe Hadid ili Igora Frani?a i Helene Paver Njiri?. U zaklju?nom poglavlju ?etiri jaha?a apokalipse autor se referira na svoje �duhovne o?eve� Franu Gotovca, Cedrica Pricea, Radovana Ivan?evi?a te Ranka Radovi?a, a knjiga je posve?ena �petom jaha?u�, nedavno preminulom teoreti?aru pop kulture Nigelu Whiteleyu. Knjigu objavljenu u nakladi MeandarMedije uredio je Branko ?egec, a oblikovao Andrej Filetin iz studija Fiktiv.

U svijetu dramati?no rastrganom prirodnim, ekolo�kim katastrofama i ideolo�ko-interesnim tenzijama, u ambijentu stalnog ubrzavanja misli, legalizacije globalne �bijele buke�, u vremenu karakteriziranom sve o?itijim rasipanjem umjetni?ke percepcije Kre�imir Rogina svojim tekstovima o arhitekturi i dru�tvu koje ju stvara uporno promovira bitnost onog jednog � glasa u nama, intuitivnog unutarnjeg promatra?a, svjedoka intimisti?kih do�ivljajnih fenomena nove stvarnosti i op?ih mjesta novije arhitektonske povijesti. Potpuno staju?i iza svog doba, ne zalaze?i u manifestne naputke za podobno i ispravno, Rogina se putem markiranja i seciranja osobnih afiniteta inventivno i uvjerljivo zadr�ava na potrazi za objektivno�?u kao zahtjevnoj disciplini. Pored zanimljivog, vje�tog i iznimno educiranog preispitivanja naratora-arhitekta ova knjiga ?itaocu nudi i sve rje?u mogu?nost � uvid u autenti?no i komparativno promi�ljanje �ire gradbene kulture kao dragocjenog naslje?a za koje nas ve�u veze od notorne va�nosti i zbog kojeg je vrijedno odmetnuti se od recentnog, nikad spektakularnije upakiranog konformizma estetskog poimanja.

Marijan Hr�i?

Kre�imir Rogina jedinstven je protagonist hrvatske kulturne scene koji ve? desetlje?ima kontinuirano djeluje kao prakti?ar, publicist, kriti?ar i teoreti?ar arhitekture, pri ?emu se te aktivnosti me?usobno podupiru i hrane. Ta vi�estrukost njegovog profesionalnog �ivota otvara mu �irok uvid u razli?ite teme arhitekture, ali i drugih civilizacijskih kretanja, �to njegovim esejisti?ki intoniranim napisima daje poseban kredibilitet. Rogina svoj bogati kriti?ko-spisateljski rad razvija kroz razne �anrove: od �primijenjene teorije� preko osvrta na aktualnu problematiku izgra?enog okoli�a do razgovora s vode?im protagonistima hrvatske i internacionalne scene. Ako i�ta odre?uje Roginu kao arhitekta i intelektualca, to je njegova spremnost na rizik i odbijanje da se zadovolji prosje?no�?u, kli�ejima i �provjerenim� modelima koji su toliko ukorijenjeni u maticu hrvatskog dru�tva. Njegov kriti?ko-spisateljski rad zato zagovara jednu kontinuiranu �urbanu revoluciju� ?ije su konceptualne postavke fleksibilne, ali manifestno usmjerene prema nastojanju da se �misli i djeluje u futuru�. Stoga je ?itanje Rogine uzbudljivo kretanje po nestabilnom terenu, susretanje teorijskih perspektiva koje se mijenjaju, upoznavanje s mo�da i neo?ekivanim vezama izme?u arhitekture i dru�tva.

Maroje Mrdulja�

Kre�imir Rogina medijski je dekonstruktor arhitekture suvremenoga doba, njezin pragmati?ni vizionar i u�ivatelj svih njezinih smrtno opojnih esencija. Ova je knjiga digitalni bricolage jedne pustolovine mi�ljenja i gra?enja u kriti?kome dijalogu sa suvremenicima s kojima dijeli strast identiteta i mo? razlike. Kao �to se digitalni kod globalnoga nereda svijeta otvara ulaskom u virusni trag interaktivnosti kulture, tako se ?itaju?i isprepletenu mre�u ovih tekstova nalazimo u svijetu kristalnih slika i izbru�enoga jezika teorijske prakse arhitekture kao istinskog doga?aja �ivota. Ozna?avanjem traga jedinstvenog govora raspukline izme?u arhitekture i teksta u spektakularnoj vizualnosti na�ega doba Kre�imir Rogina prelazi granice arhitektonske kritike i esejistike. Iz knjige vri�ti i isijava kao s platna Francisa Bacona ili s plo?a Marca Bolana slikovni zvuk revolucije kao autenti?nog stila jednokratnog �ivota za koji arhitektura vi�e nije estetska la� epohe, ve? najozbiljnija stvarala?ka igra i eksperiment s kaosom svijeta do posljednjega daha.

�arko Pai?


Dostupnost

Na skladištu: 8
Komentari kupaca:

Još nema komentara o ovom proizvodu.
Pisanje komentara je dostupno samo registriranim korisnicima.Autori
kontakt

Meandar Media d.o.o.
Tel: +385 (0)1 481 30 22
Fax: +385 (0)1 481 33 23
Email: prodaja@meandar.hr
Adresa: Zagreb; Krajika 10-1
OIB: 23603203647 

Vie informacija ...

Podaci o prodajnom mjestu

Knjiara Uitak&Tekst
Email: uzitak.i.tekst@meandar.hr
web knjiara "UITAK I TEKST"
Tel: +385 (0)1 481 30 22

Zadnje dodani ?lanci